Hygienlokaler och offentliga lokaler

För att skydda människors hälsa ställs krav på lokaler och verksamheter som används av många människor. En del verksamheter inom området för hälsoskydd behöver anmälas till bygg- och miljöförvaltningen, det gäller både hygienlokaler och offentliga lokaler. Kommunen bedriver sedan tillsyn på dessa verksamheter.

Vilka verksamheter är anmälningspliktiga?

·       Akupunktur som inte utförs av sjukvårdsutbildad personal

·       Bassängbad

·       Fotvård

·       Förskolor, skolor och fritidshem

·       Piercing/håltagning

·       Solarium

·       Tatuering och kosmetisk tatuering

Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan verksamheten startas. På blanketten står vilka uppgifter du ska fylla i. Om du startar eller bedriver en verksamhet som kräver anmälan utan att ha anmält detta så kommer förvaltningen att besluta om en miljösanktionsavgift.

Mer information om anmälningspliktiga lokaler
Mer information om utformning av lokaler

Det finns specifika anmälningsblanketter för följande:

·       Anmälan av bassängbad

·       Anmälan av hygienlokal

·       Anmälan om drift av förskola, fritidshem och förskola

Till blanketter (under rubriken Hygienlokaler och offentliga lokaler)

Vilka verksamheter är inte anmälningspliktiga?

·       hotell, vandrarhem och liknande lokaler för tillfällig bostad,

·       idrottsanläggningar

·       hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta,

·       lokaler för vård och annat omhändertagande.

Tillsyn av hygienlokaler och offentliga lokaler

Vid tillsyn utgår bygg- och miljöförvaltningen från miljöbalken och dess förordningar samt de råd och vägledningar som är relevanta för verksamheten och är framtagna av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Enligt kraven i miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska planera och kontrollera sin verksamhet så att olägenheter för människors hälsa eller för miljön inte uppstår. Bygg- och miljöförvaltningen kontrollerar då vid tillsynen att verksamheten har en bra och fungerande egenkontroll samt att lokalen fungerar bra för att minimera risk för ohälsa. Inspektionerna är i de flesta fallen föranmälda, men kan även vara oanmälda.

Mer information om egenkontroll

Annan lagstiftning

Tänk på att du kan behöva anmäla din verksamhet utifrån någon annan lagstiftning än miljöbalken, till exempel enligt livsmedelslagstiftning om du serverar mat eller enligt plan- och bygglagen om du ändrar användningen av lokalen exempelvis från bostad till annan användning.