Örarevet

Natura 2000-området Örarevet omfattar förutom själva Örarevet även skärgården mellan revet och fastlandet, samt Bredaskär och Fårsundskläppen på fastlandet. Sedan 1973 är hela området skyddat som naturreservat.

Varför är Örarevet speciellt?

Området har en intressant geologi. Det är en två kilometer lång rullstensås. På revets östra sida har åsens grova kärna blottats och en klapperstrand bildats. Revets västra strand skiljer sig från den östra. Den västra stranden har ett skyddat läge och här har flackt sluttande havsstrandängar utvecklats.

Mellan revet och fastlandet finns en skärgård med skär och holmar som byggts upp av lösa moränavlagringar. Även dessa är utsatta för svallning, varvid stora delar av moränens finmaterial sköljts ur. Moränen består här till största delen av sandsten, vilket är unikt i Sverige. Öarna har ett rikt och varierat fågelliv med ett 40-tal arter.

Området har en lång kontinuitet som gemensam betesmark för Gunnarstorps by, vilket har satt sin prägel på vegetationen. Längst norrut på Örarevet växer tallskog. Övriga delar av revet samt öarna består mestadels av torra, hedartade gräsmarker bevuxna med enbuskar. På fastlandssidan finns huvudsakligen betade havsstrandängar. Den mest intressanta flora finns utmed stränderna. Havsstrandängens vegetation är artrik och har en tydlig, för regionen representativ, zonering.

Natura 2000

I Natura 2000-området ingår även värdefulla grunda vattenmiljöer som till exempel laguner och estuarier. Vattenmiljöerna påverkas av tillrinningen från två mindre vattendrag som mynnar i den norra delen av viken respektive vid Torsholm samt från Bruatorpsån som mynnar strax söder om viken.

Natura 2000-området ingår i ett större riksintresseområde för naturvården (Södra Kalmars moränskärgård N50) och en del av det ingår dessutom i ett av kulturmiljövårdens riksintressen (Halltorp-Hagby K46). Örarevet ingår också i den Kustvårdsplan som har upprättats av Torsås kommun i samarbete med Kustmiljögruppen.