Hedersrelaterat våld och förtryck

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det oftast är kollektivt utövat eller sanktionerat. Våldet och förtrycket drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män och både män och kvinnor kan vara förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare. Detta gäller inte minst pojkar och unga män. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck beroende på kulturella föreställningar och religion, men det är inte kopplat till någon specifik kultur eller religion.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem.

Var finns hjälp att få?

Du som upplever hot eller våld från en närstående kan få hjälp. Du kan vända dig till socialtjänsten, din kontakt inom vården, till polisen eller till organisationer som hjälper utsatta. Om du går på grundskola eller gymnasiet kan du vända dig till personal på din skola.

Misstänker du att ett barn är utsatt för hedersförtryck göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Är du orolig för att du eller någon du känner ska bli bortgift eller kvarhållen utomlands, ta kontakt med polis eller socialtjänst.

I akuta fall kan du utrikesdepartementet kontaktas via telefonjour 08-405 50 05, telefonjouren är öppen dygnet runt.

Kontakt

  • I en akut situation ska du ringa 112.
  • Socialtjänsten, Individ- och familjeomsorgen, telefon: 010 – 35 33 100.
  • Vid akuta orosanmälningar utanför kontorstid kontakta Sydostjouren 020-45 39 00
  • Kvinnojouren Terrafem, telefon: 020- 52 10 10
  • Kvinnofridslinjen, telefon: 020-50 50 50
  • Ungarelationer.se erbjuder stöd till unga under 20 år