Enskilt avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät kan du göra en enskild avloppsanordning. Då tar du hand om ditt hushållsspillvatten i en anordning på eller i anslutning till din egen din fastighet.

Avloppsanläggningar från fastigheter utanför de kommunala ledningsnäten består i huvudsak av två delar. Den första, till exempel en tre-kammarbrunn, har till uppgift att förbehandla avloppsvattnet genom att avskilja och lagra de grova föroreningarna. Den andra delen är en behandlingsdel, till exempel en infiltration, som har till uppgift att reducera avloppsvattnet på smittoämnen och näringsämnen innan det når grundvattnet eller våra sjöar och vattendrag. Mer information om enskilda avlopp hittar du via den nationella kunskapsbanken avloppsguiden eller via Naturvårdsverkets informationsblad Planera för avlopp.

Tillstånd och anmälan

För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd, för andra räcker det med att anmäla. Du behöver tillstånd för att anordna en avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas, och du ska göra en anmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid innan du anordnar en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT), installerar en torrtoalett eller ändrar en befintlig avloppsanläggning.

Innan du börjar

Så här ser processen ut för dig som ska anmäla eller söka tillstånd för enskilt avlopp:

 1. Kontakta en entreprenör
  Kontakta en konsult eller erfaren entreprenör som kan hjälpa dig att välja avloppslösning och ta fram ett underlag för din ansökan. Du hittar en lista över entreprenörer som har anlagt avlopp i Torsås kommun här.
 2. Välj typ av anläggning
  Tomtstorlek, markförhållanden, reningskrav på platsen och dricksvattenbrunnars placering kan påverka ditt val.
 3. Kontakta grannarna
  Om du söker tillstånd för att bygga en avloppsanläggning behöver du uppgifter om alla närliggande dricksvattenbrunnar, avlopp och energibrunnar (berg- eller jordvärme) inom 100 meter från planerad utsläppspunkt. Kontakta grannarna och be om uppgifterna innan du lämnar din ansökan.
 4. Ta fram beskrivning och situationsplan
  Om du söker tillstånd eller ska göra en anmälan för enskilt avlopp ska du bifoga en beskrivning av din planerade avloppsanläggning och en situationsplan som visar avloppsanläggningens placering från utgående ledning från huset till utsläpp i mark eller dike. På Avloppsguiden får  du en beskrivning om vad som en ansökan om tillstånd eller anmälan ska innehålla och ett exempel på en situationsplan.

Torrtoalett eller biologisk toalett

Även installation av torrtoalett eller biologisk toalett kräver anmälan eller tillstånd. Anmälningsblankett hittar du här. I en biologisk toalett komposteras avföring och eventuellt annat organiskt avfall i en behållare under toalettstolen. Om du vill kompostera ditt latrin måste du söka tillstånd från Kretslopp Sydost för omhändertagande av latrin, blankett finns på deras hemsida.

Avgifter

Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, länk till taxa.