Riktlinjer för arkitektur

Gestaltningen av den miljö vi lever i påverkar vår hälsa, vårt sociala sammanhang och våra möjligheter till ett gott liv.

Bygg- och miljönämnden och bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom plan-och byggnadsväsendet. Gestaltning av allmänna platser, byggnadsdetaljer, byggnader och bebyggelseområden är en del av detta ansvarsområde.

Vad står i Plan-. och bygglagen?

I Plan- och bygglagen och i Sveriges nationella mål för arkitektur-, form-, och design beskrivs de krav som ställs på kommunerna såhär:

  • Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden
  • Kunskap om arkitektur, form och design ska utvecklas och spridas
  • Det offentliga ska agera förebildligt
  • Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden ska tas till vara och utvecklas
  • Miljöer gestalta för att vara tillgängliga för alla och
  • Samarbete och samverkan ska utvecklas inom landet och internationellt.

Torsås kommun har beslutat att ta fram Riktlinjer för arkitektur för att tydliggöra hur kommunen vill hantera dessa frågor i Torsås kommun.

Riktlinjerna tas fram för att öka kvalitén i de byggda miljöerna genom en mer omsorgsfull utformning. Målet är att människor får en bättre miljö att leva i.

Arbetet har hittills (september 2022)  inneburit att en studieresa och en workshop genomförts med bygg- och miljönämnden. Dessutom har en workshop för allmänheten hållits.

Under workshopparna diskuterades arkitektur- och gestaltningsfrågor i mindre grupper. Resultatet av de genomförda workshoparna kommer att vara ett underlag när riktlinjerna tas fram.