Om översiktlig planering

Det är en kommunal angelägenhet att besluta om mark- och vattenområden. Det gör kommunen genom fysisk planering, med stöd av plan- och bygglagen.

Vad gäller?

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den ska visa grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och hur bebyggelsen skall utvecklas, genom såväl nybyggande som bevarande. Översiktsplanen skall också visa hur riksintressen skall tillgodoses inom kommunen. På detta sätt fungerar översiktsplanen som vägledning för den mer detaljerade planeringen. Mer information finns att tillgå på boverket.se.

Pågående planering

»Samråd för ny översiktsplan

Laga kraft vunna planer enligt PBL
»Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen
VA Planbeskrivning
VA Särskilt utlåtande
VA Karta
»Program För Djursvik
»Översiktsplan för Torsås kommun 2010
ÖP planbeskrivning 2010
»Länsstyrelsens Granskningsyttrande ÖP
»Beslut aktualitetsprövning 2017

Övriga laga kraft vunna planer
»
Naturvårdsplan – inventering och sammanställning
»Kulturmiljöprogram
»KOMPIS-projekt – kunskapsunderlag inför havsplanering
»Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i Torsås kommun
»Bostadsförsörjning Riktlinjer
»Bostadsförsörjning Analys
»Gång- och Cykelplan