Politiker och problem med inlogg? Hjälp finns här Läs mer ›

Översiktlig planering

Det är en kommunal angelägenhet att besluta om hur mark- och vattenområden skall användas. Det görs genom fysisk planering med stöd av plan- och bygglagen. Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den ska visa grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och hur bebyggelsen skall utvecklas, genom såväl nybyggande som bevarande. Översiktsplanen skall också visa hur riksintressen skall tillgodoses inom kommunen. På detta sätt fungerar översiktsplanen som vägledning för den mer detaljerade planeringen. För mer information se även mittbygge eller boverket.se

Pågående planering

»KOMPIS-projekt – kunskapsunderlag inför havsplanering

»Naturvårdsplan – inventering och sammanställning

»Kulturmiljöprogram

Laga kraft vunna planer enligt PBL

»Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen.
»Program för Djursvik
»Översiktsplan för Torsås kommun 2010
»Länsstyrelsens granskningsyttrande 2010
»Beslut aktualitetsprövning 2017

Övriga laga kraft vunna planer

»Vattenvårdsplan för kust, vattendrag och sjöar i Torsås kommun
»Riktlinjer för bostadsförsörjning 2018