Hushållens farliga avfall

Visst avfall anses vara så pass farligt för miljön och människors hälsa att det är klassat som farligt avfall. För dessa avfallsslag gäller speciella regler.

I avfallsförordningen anges alla avfallsslag som definieras som farligt avfall. Där beskrivs även vilka egenskaper som gör att avfall ska klassas som farligt.

Några av de egenskaper som utmärker farligt avfall är att det kan var giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiskt, smittförande eller brandfarligt.

Felaktig hantering av farligt avfall kan utgöra en stor risk för skada på människa och miljö. Det är därför viktigt att inte blanda det med annat avfall utan att lämna in det separat till professionella avfallsmottagare.

I Torsås kommun ska hushållen lämna sitt farliga avfall på Återvinningscentralen. Dock inte uttjänta fordon som istället ska lämnas till auktoriserad bilskrot.

Några exempel på farligt avfall:

 • Asbestmaterial
 • Batterier som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium
 • Bekämpningsmedelsavfall
 • Elektriska och elektroniska produkter som kan innehålla farliga komponenter
 • Färg- och lackavfall som innehåller lösningsmedel eller andra farliga ämnen
 • Glödlampor och lågenergilampor
 • Impregnerat trä
 • Kvicksilver- eller kadmiumavfall
 • Kylar och frysar
 • Lim- och fogmasseavfall som innehåller lösningsmedel eller andra farliga ämnen
 • Lösningsmedelsavfall
 • Oljeavfall
 • PCB-avfall
 • Uttjänta fordon som inte tömts på vätskor eller andra farliga komponenter