Offentlig upphandling

Som en del av kvalitetssäkringen av tjänste- och produktutbud sker regelbundna upphandlingar.  Torsås kommun upphandlar entreprenader, varor och tjänster för stora summor varje år. Du kan bli leverantör till oss genom att lämna anbud i våra upphandlingar. Vi har dessutom ett omfattande inköpssamarbete med upphandlingsenheten på Kalmar kommun.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) anger vilka regler som gäller för olika kommunala verksamheter, olika typer av upphandling samt har även differentierat kraven beroende på om upphandlingens värde är över eller under angivna tröskelvärden.

Öppen upphandling

Öppen upphandling gäller vid upphandlingar med en inköpsvolym överstigande tröskelvärden och skall annonseras i EU:s officiella databas.

Förenklad upphandling

Förenklad upphandling gäller vid upphandlingar under tröskelvärden och skall annonseras i publik databas.

Direktupphandling

Direktupphandling är ett enkelt förfarande vid upphandling upp till 505 800 kronor för varor, tjänster och byggentreprenader.

Ramavtal

Ramavtal är avropsavtal som sträcker sig över en tidsbestämd period.