Tidigare miljöpris

Miljöpris 2023

Går till Kostenheten med motiveringen:
”Kostenheten arbetar på flera sätt med att inspirera till hållbarhetstänk i vardagen och är ett lysande exempel på hur nytänkande och konkreta åtgärder kan bidra till minskat matsvinn och minskad klimatpåverkan.”

Miljöpris 2022

Ingela och Karl-Erik Övgård:
”Genom att se möjligheter och med ett målmedvetet arbete för att bygga en långsiktigt hållbar verksamhet har företaget minskat sitt fossilberoende genom bland annat en ny halmpanna och solceller. I verksamheten tillämpas även plöjningsfri odling som sparar bränsle och ger mindre urlakning av näringsämnen till våra vattendrag.”

Miljöpris 2021

Går till Hållbarhetsgruppen Torskolan 7-9 med motiveringen:
”Det krävs förändring för att uppnå de Globala målen! Årets pristagare visar detta genom sitt intresse och engagemang där de som goda ambassadörer på ett aktivt och kreativt sätt har ökat miljömedvetenheten såväl hos den egna generationen som hos den äldre.”

Miljöpriset 2020 delades inte priset ut på grund av det rådande pandemi.

Miljöpris 2019

Går till TUFF P03 och Nils Lundqvist att dela på prissumman, med motiveringen:
TUFF P03:
Genom ledorden, dröm, mål, integration, gemenskap och utveckling har laget P03 städat Torsås vägrenar från pantburkar. Laget är goda ambassadörer för en renare natur i vår kommun.

Nils Lundqvist:
För sitt arbete med att tillverka, sätta upp och rensa holkar längs vandrings- och cykelleder, råder Nils bot på bostadsbristen för hålbyggande fåglar. Detta leder till bevarande av den biologiska mångfalden och att vi får njuta av fler fåglar i vår natur.

Miljöpris 2017

Går till Gullabo förskola med motiveringen:
Personalen har på eget initiativ arbetat aktivt med giftfri miljö inom förskolan. De har en stark vision och stort driv när det gäller arbetet med att byta ut olämpliga material för att barnen ska få en giftfri miljö. Med sina kunskaper påverkar och engagerar Gullabo förskola även andra förskolor i kommunen med att arbeta för en Giftfri förskola genom att förankra sina kunskaper till övrig personal.”

Miljöpris 2016

Naturskyddsförening i Torsås med motiveringen:

”för sitt trägna arbete för en friskare natur och miljö genom lokala aktiviteter, särskilt uppmärksammas arbetet med projektet ”Natursnokarna” där syftet är att öka barns glädje och kunskap om naturen”.

Priset delas med Ralf Johansson, Magnus Svensson och Bertil Aspernäs med motiveringen:

”för sitt gemensamma engagemang och arbete för att minska den negativa påverkan på miljön, speciellt vattenfrågor ligger dem varmt om hjärtat. Tillsammans bildar Ralf, Magnus och Bertil en framgångsrik, kunnig och drivande enhet, både som ideella krafter i vattenrådet, medlemmar i olika utvecklingsprojekt samt som kommuninvånare. De kommer med idéer, är delaktiga i realiserande av idéer samt att deras engagemang ger många positiva effekter för vårt samhälle och vår landsbygd.”

Miljöpris 2014

Miljöpriset 2014* gick till Karl-Gustaf ”Kåge” Eklund för sitt arbete i Torsås kustmiljögrupp med motiveringen:

”Karl-Gustav Eklund andas och tänker vatten. Han är pristagaren som med sitt stora engagemang och handlingskraft i Torsås kustmiljögrupp, arbetar för och sprider budskapet om ett bättre vatten i Torsås kommun. ”Kåge:s” signum är engagemang, samverkan, strukturerad, välformulerad, och som visionär med sitt arbete bidrar till att vattenåtgärder av olika slag genomförs.”

Miljöpris 2013

Miljöpris 2013 tilldelades Lena Ovesson, Spring system med följande motivering:

”En eldsjäl som brinner för både kommuninvånares välmående samt en företagsutvecklande region där ett ambitiöst miljöarbete sätts i fokus, med målet ” en hållbar framtid” i sikte. Ett föredöme för andra företag och invånare.

Lena Ovesson, Spring System – ett bevis på att ingenting är omöjligt!”

Miljöpris 2012

Miljöpris 2012 tilldelades Ajne Fredriksson, Påboda, för sitt arbete med anläggning av vackra våtmarker och i dess omgivning lägga om skogsmark till betesmark med enstaka lövträd.

Båda våtmarkerna är omgivna av ett vackert backlandskap, dels med gamla betes- och odlingsmarker och dels med ovan nämnda skogsmark som omvandlats till betesmark. I området finns också enstaka fornlämningar.

Med ett gediget arbete har ett livsverk skapats, ett öppet kulturlandskap med hög biologisk mångfald. Området betas nu av amkor med kalvar samt ungdjur som effektivt håller ner växtligheten kring våtmarkerna.

Miljöpris 2011

Miljöpriset 2011 tilldelades Jarl Gustafsson med följande motivering:

”Glosebodha Timmergård, vilken möjliggjort ett återskapande av klassiskt kulturlandskap med en hög biologisk mångfald i hag-och skogsbetande natur inramat med vattenspegel och gärdsgård av småländsk karaktär. Med  byggnader som för tanken till tider då Nils Dacke satte området på den historiska kartan.”