Avgifter livsmedelsverksamhet

Det finns olika typ av avgifter som man som livsmedelsföretagare kan behöva betala. Exempel på avgifter kan vara registreringsavgift, årlig kontrollavgift, samt avgift vid extra offentlig kontroll.

Registreringsavgift

Vid registreringen av den livsmedelsverksamhet som man ska bedriva tas en avgift ut som motsvarar en timmes arbete.

Livsmedelskontroller

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift för bygg- och miljöförvaltningens livsmedelskontroller.

Avgiften täcker till exempel tiden då vi förbereder besöket, tiden för besöket och tiden för att skriva rapport och beslut efter besöket.

Avgiften är baserad på:

  • Vilken typ av livsmedelshantering du har
  • Verksamhetens storlek
  • Resultatet av tidigare kontroller av din verksamhet

Kontrollfrekvensen är uppdelad på 5-årsintervall och har fastställt genom separat beslut.

Riskklassningsmodellen ger företagaren möjlighet att få sänkt kontrollfrekvens, reduktion, vid god efterlevnad av lagstiftningen och om man har en tredjepartscertifiering. Observera att om man redan är i den lägsta riskklassen är detta dock inte möjligt.

Avgift vid extra offentlig kontroll

Om din verksamhet kräver kontroll som går utöver den normala, till exempel på grund av berättigade klagomål eller uppföljning av brister, måste du betala en extra avgift. I den avgiften ingår bland annat förberedelse av inspektion, inspektion och efterarbete såsom rapportskrivande