Ordlista

Ajournera

Att ajournera ett möte innebär att skjuta upp det till en senare tidpunkt.

Beredning

Beredning är ett sammanfattande begrepp för att förebereda och arbeta med ett ärende.

Bordlägga

Att bordlägga ett ärende innebär att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare sammanträde.

Delegera

Att överlåta arbete och beslut åt någon annan.

Fråga

Fråga som någon i kommunfullmäktige ställer till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar.

Föredragande

Den som är föredragande i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Förtroendevald

Den som fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling kallas förtroendevald.

Hemställa

Att hemställa är att ställa en fråga till ordförande i nämnd eller styrelse för skriftligt svar.

Interpellation

Interpellation (fråga) riktar sig till ordförande i styrelsen, fullmäktigeberedning eller nämnd. Interpellationen ska alltid besvaras skriftligt. En interpellation leder inte till annat beslut i kommunfullmäktige än att interpellationen anses besvarad.

Justering

Utsedda personer som godkänner formuleringar i ett dokument.

Lekman

En lekman är en person som inte är fackman – alltså en person som vem som helst.

Mandat

Att ha mandat innebär att vara representant, till exempel att ha en plats i kommunfullmäktige.

Motion

Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter.

Nämnd

En nämnd består av politiskt valda förtroendemän.

Presidium

Ett presidium är detsamma som ledning och består av en eller flera vice ordförande.

Proposition

En proposition är ett förslag som ordförande framställt. Förslaget går till beslut vid omröstning i fullmäktige, i kommunstyrelsen eller i nämnderna.

Remiss

Att skicka ett ärende på remiss innebär att till exempel nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter.

Reservation

Den som lämnar in en reservation mot ett beslut markerar sitt ogillande.

Tjänsteutlåtande

Ett tjänsteutlåtande är en bakgrund och ett förslag till beslut.

Votering

Omröstning.

Återremiss

Återremiss innebär att sända tillbaka ett ärende för fortsatt beredning.