Invasiva arter

Invasiva främmande arter kan orsaka stor skada på miljön. Sverige arbetar i första hand förebyggande för att minska riskerna. De kan orsaka allvarlig skada för ekosystem infrastruktur eller människors hälsa och kan även medföra stora kostnader för människor och samhälle. Antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år.

Mer information:

Rapportera invasiva arter

Om du funnit en invasiv art är det önskvärt om fyndet rapporteras. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva främmande arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser.

Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning till exempel genom bekämpning.

Invasiva arter kan du rapportera in via artfakta.se. Här kan du också rapportera fyra vanliga invasiva arter som inte är EU-listade:

  • Blomsterlupin
  • Parkslide
  • Sjögull
  • Vresros

På Naturvårdsverket kan du rapportera in fynd av alla arter som finns i Sverige, inklusive alla invasiva främmande arter. Du behöver registrera dig som användare.

Mer information och rapportmöjligheter:

Förhindra spridning

Alla kan bidra till att minska spridningen av invasiva främmande arter. Här kan du se i vilka situationer de sprids och vad du som privatperson kan göra för att stoppa spridningen.
Främmande arter, djur och växter, kommer in i landet genom import eller indirekt som fripassagerare i gods och transporter. När de väl kommit hit kan de hamna i naturen på olika sätt. En del av dem blir där invasiva och påverkar vår biologiska mångfald negativt.

Här är några viktiga råd från oss

  • Släng inte växtavfall i naturen
  • Släng inte invasiva växter i komposten
  • Transportera inte växtavfall i öppet släp
  • Se till att ditt exotiska husdjur inte hamnar i naturen
  • Håll koll på vilka växter du köper och ger bort

Mer information finns på: