Invasiva arter

Invasiva främmande arter kan orsaka stor skada på miljön. Sverige arbetar i första hand förebyggande för att minska riskerna.

Människan har förflyttat arter från sin ursprungliga miljö som börjat sprida sig snabbt i sin nya omgivning. De kan orsaka allvarlig skada för ekosystem infrastruktur eller människors hälsa och kan även medföra stora kostnader för människor och samhälle.

Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år.

Det här är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att vi på sikt ska få stopp på spridningen. Genom att förebygga spridningen så att de inte kommer till Sverige eller sprids inom landet kan vi få stopp på problemet. De som ändå kommer hit måste snabbt upptäckas och bekämpas.

Mer information finns på Invasiva främmande arter − djur och växter (naturvardsverket.se)

Rapportera invasiva arter

Om du funnit en invasiv art är det önskvärt om fyndet rapporteras. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva främmande arters förekomst och utbredning, framför allt på nya platser.

Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning t.ex. genom bekämpning.

Invasiva arter kan rapporteras in via invasivaarter.nu. Här kan du rapportera alla invasiva främmande växter och djur som tas upp på EU:s lista före år 2019. Här kan du också rapportera fyra vanliga invasiva arter som inte är EU-listade:

–        Blomsterlupin

–        Parkslide

–        Sjögull

–        Vresros

Du kan också rapportera in fynden på artfakta.se.

Här kan du rapportera in fynd av alla arter som finns i Sverige, inklusive alla invasiva främmande arter. Du behöver registrera dig som användare.
Mer information finns på: Rapportera invasiva främmande arter (naturvardsverket.se)

Hindra spridning

Alla kan bidra till att minska spridningen av invasiva främmande arter. Här kan du se i vilka situationer de sprids och vad du som privatperson kan göra för att stoppa spridningen.
Främmande arter, djur och växter, kommer in i landet genom import eller indirekt som fripassagerare i gods och transporter. När de väl kommit hit kan de hamna i naturen på olika sätt. En del av dem blir där invasiva och påverkar vår biologiska mångfald negativt.

Vi behöver hjälp av dig i kampen mot invasiva arter. Här är några viktiga råd från oss:
–          Släng inte växtavfall i naturen

–          Släng inte invasiva växter i komposten

–          Transportera inte växtavfall i öppet släp

–          Se till att ditt exotiska husdjur inte hamnar i naturen

–          Håll koll på vilka växter du köper och ger bort

 

Mer information finns på: Hindra spridning (naturvardsverket.se)