Koppling till andra utvecklingsprojekt i kommunen

Flera andra utvecklingsprojekt pågår redan i kommunen där den nya anstalten blir en viktig utgångspunkt. När det gäller att skapa förutsättningar för nya bostäder så är det redan mycket på gång i kommunen.

Ny strategisk plan

Inför kommande mandatperiod revideras kommunens strategiska plan. Det är kommunens mest övergripande plan som beskriver visionen Ett gott liv i en livskraftig kommun och genom vilka övergripande mål och strategier kommunen ska utvecklas i rätt riktning.
Här kan du läsa nuvarande strategiska plan.

Ny översiktsplan

Just nu arbetar vi även med en ny digital översiktsplan för Torsås kommun. Översiktsplanen beskriver kommunens mark- och vattenanvändning med målbilden år 2040 där bland annat utvecklingsområden för ny bebyggelse pekas ut.
Mer information om arbetet med ny översiktsplan finns här.

Nytt bostadsförsörjningsprogram

Under år 2022 har Samhällsbyggnadsförvaltningen (från 1 jan. 2023 Bygg- och miljöförvaltningen) i uppdrag att revidera kommunens bostadsförsörjningsprogram. Programmet utgörs av en bostadsmarknadsanalys samt riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att rätt åtgärder för bostadsförsörjningen planeras och genomförs.
Här kan du läsa bostadsanalysen.
Här kan du läsa riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Nya detaljplaner

Just nu pågår arbete med flera nya detaljplaner som ska möjliggöra nya bostäder i attraktiva lägen i kommunen. Exempelvis havsnära i Bergkvara hamn, vid Lugnet i Bergkvara eller i Skeppevik/Björkenäs. Även detaljplanearbeten i servicenära lägen på exempelvis Lunnagatan i Torsås eller vid Cupolen på Malmen i Torsås pågår.
Mer information om kommunens detaljplaner finns här.