Koppling till andra utvecklingsprojekt i kommunen

Flera andra utvecklingsprojekt pågår redan i kommunen där den nya anstalten blir en viktig utgångspunkt. När det gäller att skapa förutsättningar för nya bostäder så är det redan mycket på gång i kommunen.

Ny strategisk plan

Inför kommande mandatperiod reviderar kommunen sin strategiska plan. Det är kommunens mest övergripande plan. Den beskriver visionen Ett gott liv i en livskraftig kommun, och genom vilka övergripande mål och strategier kommunen ska utvecklas i rätt riktning.

Ny översiktsplan

Just nu arbetar vi även med en ny digital översiktsplan för Torsås kommun. Översiktsplanen beskriver kommunens mark- och vattenanvändning med målbilden år 2040 där bland annat utvecklingsområden för ny bebyggelse pekas ut.

Nytt bostadsförsörjningsprogram

Under år 2022 har Samhällsbyggnadsförvaltningen (från 1 jan. 2023 Bygg- och miljöförvaltningen) i uppdrag att revidera kommunens bostadsförsörjningsprogram. Programmet består av en bostadsmarknadsanalys samt riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att rätt åtgärder för bostadsförsörjningen planeras och genomförs.

Nya detaljplaner

Just nu pågår arbete med flera nya detaljplaner som ska möjliggöra nya bostäder i attraktiva lägen i kommunen. Exempelvis havsnära i Bergkvara hamn, vid Lugnet i Bergkvara eller i Skeppevik/Björkenäs. Det pågår även detaljplanearbeten i servicenära lägen på exempelvis Lunnagatan i Torsås eller vid Cupolen på Malmen.