Miljötillsyn

Tillsyn och egenkontroll

En del av Bygg- och miljönämndens ansvarsområde är att genomföra tillsyn på miljöfarliga verksamheter i kommunen. Vid ett tillsynsbesök går man bland annat igenom att villkor i tillståndsbeslut följs, hantering och lagring av kemikalier och avfall samt hur verksamhetsutövaren arbetar med sin egenkontroll. Verksamhetsutövaren har alltid ett ansvar att kontrollera sin egen verksamhet och vidta åtgärder för att minska påverkan på omgivningen. En väl fungerande egenkontroll minskar risken för skador på miljön. Ett tillsynsbesök kan även initieras av ett klagomål.

Avgift

Vissa verksamheter omfattas av årlig tillsynsavgift, för andra verksamheter tillkommer timavgift vid tillsynsbesök.