Överklaga beslut

Man kan överklaga olika beslut på olika sätt. En del överklagar du genom förvaltningsbesvär och en del genom kommunalbesvär. Överklagan enligt Förvaltningslagen kallas förvaltningsbesvär och överklagan enligt Kommunallagen kallas laglighetsprövning.

Vad gäller angående förvaltningsbesvär?

Regler om förvaltningsbesvär finns i Förvaltningslagen § 15 (FL). Den överprövande instansen (vanligtvis Länsstyrelsen eller Förvaltningsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet.

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska vara skriftlig och ställas till den överprövande instansen, men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre (3) veckor från det att den som vill klaga fick del av beslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

Laglighetsprövning

Regler om förvaltningsbesvär finns i Kommunallagen § 13 (KL) och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt.

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning.

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre (3) veckor från att beslutsprotokollet är anslaget (justerat) på kommunens elektroniska anslagstavla.

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att;

  • Beslutet inte har tillkommit i laga ordning.
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre. Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.