Bekämpningsmedel

Om du ska sprida växtskyddsmedel/bekämpningsmedel måste du anmäla det eller ansöka om tillstånd. För att få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen (KEMI).

Anmälan
Anmälan om spridning av växtskyddsmedel krävs skriftligen vid spridning på:
• banvall,
• områden större än 1 000 m² som inte omfattas av krav på tillstånd där allmänheten får färdas fritt med undantag från åkermark,
• på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter.
Anmälan ska göras senast fyra veckor före den dag då spridningen ska påbörjas. Den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten fritt får färdas ska informera om spridningen med synliga anslag en vecka före spridningen.

Tillstånd för spridning
Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel krävs om spridning ska ske;
• på tomtmark för flerfamiljshus,
• inom idrotts- och fritidsanläggningar,
• på gårdar till förskolor och skolor, allmänna lekplatser eller allmänna parker och trädgårdar,
• vid planerings- och anläggningsarbeten (förebyggande bekämpning i samband med anläggning av vägar och gator),
• på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
• på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material,
• inom skyddsområde för vattentäkt.
För ansökan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde ansöker du på en särskilt blankett som du hittar här.
Undantag
Hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur får ske utan tillstånd. Miljönämnden ska dock snarast underrättas om varje sådan åtgärd.

Spridning av bekämpningsmedel
Bekämpningsmedel ska spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Detta regleras i Förordning om bekämpningsmedel; (SFS 2014:425) och Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2) om spridning av bekämpningsmedel.

Vilka bekämpningsmedel får användas?
För att få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen (KEMI). KEMI ansvarar bland annat för registrering och klassificering av bekämpningsmedel och meddelar i samband med eventuellt godkännande de villkor som ska gälla för medlets användning. KEMI för ett bekämpningsmedelsregister över alla godkända och tidigare godkända bekämpningsmedel.

Vem får sprida bekämpningsmedel?
För att få sprida bekämpningsmedel i klass 1L och 2L samt för betning av utsäde krävs ett giltigt tillstånds- och kunskapsbevis. Utbildning ges av länsstyrelsen och ett behörighetsbevis för fem år delas ut vid godkänt resultat. För spridning av klass 3 medel krävs ingen utbildning.