Parkeringstillstånd

Det är gratis att parkera i Torsås kommun och det finns gott om parkeringsplatser i tätorterna. Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Med detta tillstånd kan du parkera på parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade.

Parkeringstillstånd

Ansökan om parkeringstillstånd görs hos kommunen. Ansökningsblankett kan beställas från Drift- och serviceförvaltningen (tidigare Teknik- och fastighetsförvaltningen). Parkeringstillståndet gäller på gator och allmänna platser i hela landet. Det gäller också i de flesta europeiska länder enligt en överenskommelse träffad mellan transportministrarna. Besked om giltighet utomlands kan erhållas från handikapporganisationer eller från respektive lands ambassad.

Parkeringstillståndet gäller inte på tomtmark där markägaren upplåter eller förbjuder parkering om inte ägaren medger det. Kontakta markägaren i varje enskilt fall.

Parkeringstillståndet ger rätt att parkera:

  • under högst tre timmar i följd där lokal trafikföreskrift förbjuder parkering.
  • under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar.
  • under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som kan finnas angiven på platsen.

Parkeringstillståndet ger inte rätt att parkera på plats som reserverats för visst ändamål, till exempel taxizon, vändzon eller lastzon. Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgifter. Flertalet kommuner har dock beslutat att inte ta ut någon parkeringsavgift för personer med parkeringstillstånd. Kontakta den kommun du avser att resa till för att ta reda på vad som gäller där. Tillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren.

Handhavande av parkeringstillstånd

Förlust eller stöld av parkeringstillstånd anmäls till kommunen, som utfärdar nytt tillstånd. Förlorat eller stulet tillstånd polisanmäls och spärras genom kommunens försorg. Upphittat tillstånd lämnas till polisen eller den kommun som utfärdat tillståndet.
Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på sådant sätt att framsidan av tillståndet är väl synligt utifrån.

Körkort eller legitimation kan krävas vid hämtning av tillstyrkt tillstånd. Felaktig användning av tillstånd kan medföra att det återkallas.