Anmälan och tillstånd

Bedriver du eller planerar att bedriva verksamhet som är klassad som miljöfarlig verksamhet? I sådana fall kan det krävas tillstånd eller anmälan. Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både små och stora miljöfarliga verksamheter.

Anmälan och tillstånd

Innan man startar en ny verksamhet är det verksamhetsutövarens ansvar att kolla upp vad som gäller för den aktuella verksamheten och se till att en prövning påbörjas genom att skicka in underlag till prövningsmyndigheten. Om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig beror på vilken omfattning verksamheten har. Indelningen görs i tre klasser med olika prövningsförfaranden:

A- verksamhet: tillstånd söks hos miljödomstol

B- verksamhet: tillstånd söks hos länsstyrelsen

C- verksamhet: anmälan görs till kommunal nämnd

Övriga verksamheter kallas för U-verksamheter och är inte prövningspliktiga, men omfattas ändå av bestämmelserna i miljöbalken.
Exempel på miljöfarliga verksamheter är industrier och ytbehandlare, lantbruk, anläggning för energiproduktion, fordonstvättar, bensinstationer och skrotverksamhet. En förteckning över vilka verksamheter som räknas som tillstånds- respektive anmälningspliktiga finns i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i miljöprövningsförordningen.

Anmäl ändringar i verksamheten

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid anmäla det till bygg- och miljönämnden. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du har frågor som rör anmälan och klassning av verksamheter. Anmälningspliktiga verksamheter som påbörjas utan att anmälan har gjorts riskerar miljösanktionsavgift på 25 000 kr.

Så handläggs anmälan

Efter att en anmälan inkommit till bygg- och miljönämnden skickas ett exemplar för kännedom till länsstyrelsen. Om anmälan är ofullständig begär bygg- och miljönämnden kompletteringar av den som lämnat in anmälan. De organisationer, myndigheter och enskilda som kan ha ett särskilt intresse ges möjlighet att yttra sig över anmälan. När ärendet är tillräckligt utrett skickas ett skriftligt beslut till den som lämnat in anmälan.