Bygg- och miljöförvaltningen

Bygg- och miljöförvaltningens uppdrag är att arbeta för en hållbar samhällsutveckling i kommunen. Genom tillsyn, råd och information, strategiska planer och beslut samt genomförande av miljöförbättrande åtgärder kan förvaltningen på olika sätt arbeta för en hållbar utveckling i Torsås kommun.

Så här är förvaltningen organiserad

  • Bygglov
  • Bostadsanpassning
  • Detaljplaner och översiktsplan
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Mark- och exploatering
  • Karta/GIS/Adresser
  • Natur- och vattenvård

>Till sidan för felanmälan
>Till sidan för kontaktsök

Bygg och miljöförvaltningen

Chef: Hanna Gustafsson

Bygglov

Förvaltningen handlägger ansökningar om bygglov och anmälan om icke bygglovspliktiga åtgärder. Även tillsyn utförs av till exempel olovligt byggande, hissar och ventilation.

Bostadsanpassning

Förvaltningen handlägger ansökningar om bidrag för anpassning av bostaden vid funktionsnedsättning.

Detaljplaner och översiktsplan

Förvaltningen arbetar med att ta fram nya detaljplaner, översiktsplaner och andra underlag till den fysiska planeringen.

Miljö- och hälsoskydd

Förvaltningen bedriver tillsyn av miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter för att kontrollera att miljöbalken och andra lagar inom området följs.

Livsmedelskontroll

Förvaltningen utför kontroller av livsmedelsverksamheter för att säkerställa att livsmedelslagens bestämmelser följs och säkra livsmedel erbjuds.

Natur- och vattenvård

Förvaltningen samordnar kommunens arbete med förebyggande och miljöförbättrande vatten- och naturvårdsåtgärder. Förvaltningen stöttar även markägare, föreningar med flera i att genomföra åtgärder.

Mark- och exploatering

Förvaltningen arbetar med mark- och exploateringsfrågor samt trafikplanering på direkt uppdrag av kommunstyrelsen.

Karta/GIS/Adresser

Förvaltningen ansvarar för ajourhållning av information i kommunens karta och tillhandahåller nybyggnadskartor, grundkartor med mera. Förvaltningen arbetar även med nya adresser och ändring av adresser.