Djurhållning och lantbruk

För djurhållning och lantbruk kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller göra en anmälan till Miljönämnden. Du måste även ta fram och följa ett egenkontrollprogram. Ansökan/anmälan måste du göra innan du startar din verksamhet. Som företagare inom området måste du även ta fram och följa ett egenkontrollprogram.

Djurhållning och lantbruk

Djurhållning och lantbruk räknas enligt bestämmelserna i miljöbalken som miljöfarlig verksamhet eftersom verksamheten kan påverka miljön eller människors hälsa. Storleken på djuranläggningen avgör om tillstånd eller anmälan krävs.

Tillstånds- och anmälningsplikt enligt miljöbalken

För att bedriva vissa typer av djurhållning krävs tillstånd (B-anläggningar) eller anmälan (C-anläggningar) enligt miljöbalken. För B- och C-anläggningar ställs krav på egenkontroll av verksamheten enligt egenkontrollförordningen.

  • Tillståndspliktiga lantbruk ska varje år innan den 31 mars skicka in en miljörapport till Svenska Miljörapporteringsportalen. I miljörapporten beskriver verksamheten hur de uppfyllt villkoren i sitt tillstånd och hur det övriga miljöarbetet har fungerat.
  • Anläggningar med fler än 100 djurenheter (C-anläggningar) är anmälningspliktiga. Anmälan görs till bygg- och miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar eller ändras. Anmälan ska även göras vid ändring av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt.

Tillstånd krävs för anläggningar med:

  • 40 000 platser för fjäderfän,
  • mer än 2 000 platser för slaktsvin,
  • mer än 750 platser för suggor,
  • liksom för djurhållning för fjäderfän, slaktsvin eller suggor där platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter,
  • för nötkreatur, hästar eller minkar krävs tillstånd för fler än 400 djurenheter.

Mer information:

Tillstånd sökes på länsstyrelsens webbplats. (extern länk)

Tillsyn

Bygg- och miljöförvaltningen genomför en gång om året tillsyn på tillståndspliktiga anläggningar och vartannat år på anmälningspliktiga anläggningar. Vid inspektionen kontrollerar vi lagring och spridning av gödsel, bekämpningsmedel, cisterner, kemikalier, avfall, farligt avfall, köldmedia och verksamheternas egenkontrollprogram.

Övriga djurhållande gårdar och växtodlingsgårdar

Bygg- och miljöförvaltningen har även ansvar för tillsynen av mindre djurhållande gårdar och lantbruk med enbart växtodling. Tillsyn sker vart tredje till vart femte år beroende på hur många djur och vilket djurslag som finns på gården, samt hur stor areal som brukas. Vid inspektionen kontrollerar vi lagring och spridning av gödsel, bekämpningsmedel, cisterner, kemikalier, avfall, farligt avfall och köldmedia. Kontakta gärna kommunen om du har frågor gällande lantbruksverksamhet.

Mer information

Miljöfarlig verksamhet

Ensilageplast

För lantbruksplast/ensilageplast har producenterna ett landsomfattande insamlingssystem, SvepRetur. Varje vår och höst sker en kostnadsfri insamling. Plasten går till miljöanpassad återvinning.  Angående tider och platser kan du också kontakta Camilla S på 076-611 96 14.

Mer information

SvepReturs webbplats. (extern länk)

Döda djur

Du får gräva ner döda hästar om Samhällsbyggnadsförvaltningen har godkänt platsen.  Övriga lantbruksdjur som kor, får och grisar ska gå till förbränning. Genom Svensk lantbrukstjänst kan du hitta vilket företag som hämtar döda djur i Torsås.

Ansvar för djurskydd

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontroller på regional och lokal nivå.

Mer information

Anmäl bristande djurhållning, länsstyrelsen Kalmar län