Stiftelser och stöd för föreningar och organisationer

Allmänna Arvsfonden

Allmänna Arvsfonden stödjer projekt för barn, ungdomar och funktionsnedsatta i form av projektbidrag och lokalstöd.
Boverket

Boverket tillhandahåller bidragsmöjligheter för föreningar. Det gäller bidrag till icke-statliga kulturlokaler, Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler och utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler.

C. F. Lundströms stiftelse

C. F. Lundströms stiftelselämnar bidrag till institutioner för vård och uppfostran av barn, för utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag, för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning.

Ekmansstiftelserna

Ekmansstiftelserna från år 1909 har barn, barnbarn och barnbarnsbarn till konsul Oscar Ekman och hans hustru Maria, född Lavonius, avsatt medel för att användas till allmännyttiga ändamål. Sex olika stiftelser förvaltar medlen. Deras huvudsakliga ändamål är att främja undervisning, utbildning och vetenskaplig forskning.

Familjen Kamprads Stiftelse

Familjen Kamprads Stiftelse ska särskilt stödja projekt som syftar till:

  • förbättrad livskvalitet för äldre
  • entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en levande landsbygd
  • bättre miljö – med särskild inriktning på möjligheten att praktiskt genomföra forskningsresultat
  • utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design
  • forskning och utbildning inom medicin

Idéer för livet

Skandias stiftelse Idéer för livet delar ut stipendier till främjande barn och ungdomsprojekt.

Karin och Ernst Augusts Bångs Minne

Stiftelsen Karin och Ernst Augusts Bångs Minne ger varje år bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning. Prioriterade verksamheter är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper. Stiftelsen vill främja social gemenskap för unga som på grund av funktionshinder eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran.

Kronprinsessparets stiftelse

Syftet med Kronprinsessparets stiftelse är att motverka utanförskap och främja god hälsa bland barn och unga i Sverige.

Kungaparets Bröllopsfond

Kungaparets Bröllopsfond stödjer utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder.

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse

Linnéa och Josef Carlssons stiftelse lämnar bidrag till exempelvis organisationer och ideella föreningar, vars huvudsakliga uppgift är att stödja handikappade barn och ungdomars behov. Bidrag ges i första hand till specifika ändamål såsom läger, resor, föräldrautbildning och dylikt.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar bidrag till projekt inom exempelvis områdena demokrati, politik och inflytande, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism.

Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond ger bidrag till projekt som föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar inom något av följande områden:

  • att främja vård och uppfostran
  • att stödja undervisning eller utbildning
  • eller att bedriva hjälpverksamhet bland behövande

Smålandsidrotten – Idrottslyftet

Smålandsidrotten – Idrottslyftets syfte 2016-2019 är ”Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten”. Idrottslyftets mål 2016-2019: ”Att samtliga idrotter, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7-25 år. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott”. Möjlighet finns att ansöka om stöd för anläggningar och idrottsmiljöer, föreningsutveckling (projekt som utvecklar föreningens organisation) och idrottslig verksamhetsutveckling.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet. Den satsar särskilt på internationell ledarskapsutbildning. Med ideell ungdomsverksamhet menas verksamhet i föreningsliv eller nätverk som drivs av, med eller för unga människor. Ideella organisationer och föreningar i Sverige kan söka bidrag ur fonden. Dessa ska då vara inriktade på verksamhet med ungdomar.