Torsås 8:13 – Filadelfia

Underrättelse

Torsås Kommun har antagit en ny detaljplan för fastigheten Torsås 8:13 – Filadelfia. Planen syftar till att fastigheten ska kunna nyttjas för bostads- och centrumändamål.

Förslaget till ny detaljplan har varit ute på samråd och granskning. Efter granskningsskedet har ett granskningsutlåtande tagits fram. Länsstyrelsen har synpunkter på risker för störningar från det närliggande industriområdet.  Under planarbetets gång har ett miljötillstånd på industriområdet upphävts. Förvaltningen bedömer därför att risken för störningar från industriområdet är acceptabla. Det finns i övrigt inga synpunkter på detaljplaneförslaget.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige den 12 juni 2023 och vann laga kraft 11 Juli 2023.

Planhandlingarna finns tillgängliga hos kommunledningsförvaltningen.

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Granskningsutlåtande

Samrådsredogörelse

Kommunfullmäktiges beslut om antagande 2023-06-12