Torsås 8:13 – Filadelfia

Fastigheten med tillhörande byggnad har tidigare använts för samlingsverksamhet. Fastighetsägarna vill nu ha möjlighet att använda delar av fastigheten som bostad.

Den aktuella fastigheten är planlagd för centrumverksamhet och  bostadsanvändning är därför inte tillåten.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-05-15 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genom planläggning pröva möjligheten att använda fastigheten för centrum- och bostadsanvändning.