Torsås 8:13 – Filadelfia

Bygg- och miljönämnden beslutade 2019-05-15 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genom planläggning pröva möjligheten att använda fastigheten för centrum- och bostadsanvändning.
Torsås 8:13 med tillhörande byggnad har tidigare använts för samlingsverksamhet. Fastighetsägarna vill nu ha möjlighet att använda delar av fastigheten som bostad. Den aktuella fastigheten är planlagd för centrumverksamhet och bostadsanvändning är därför inte tillåten. Detaljplanen genomförs med ett standardförfarande.
Samråd och granskning är viktiga delar i planeringsprocessen. De behövs, dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter på det framlagda förslaget. Samråd genomfördes under perioden 2022-07-25 – 22-08-20. Granskningsskedet pågår mellan den 29 augusti t o m  den 12 september 2022.
Under granskningstiden är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till samhallsbygginfo@torsas.se senast tisdagen den 13 september 2022 för att kunna beaktas.

Granskning
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan

Samrådsredogörelse