Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Miljöfarlig verksamhet

Många verksamheter påverkar vår miljö eller hälsa. De verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, hanterar avfall eller kemikalier eller som kan störa genom buller eller lukt kallas för miljöfarliga verksamheter. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som utövar tillsyn över dessa verksamheter i Torsås kommun.

Miljötillsyn

Tillsyn innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att de miljöfarliga verksamheterna följer miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll.

Anmälan  och tillstånd

Bedriver du eller planerar att bedriva verksamhet som är klassad som miljöfarlig verksamhet? I sådana fall kan det krävas tillstånd eller anmälan.

Företags avfall

Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i processen vid exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag, oftast uppstår det även farligt avfall i din verksamhet som måste hanteras.

Köldmedier

För att kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning ska fungera så innehåller dessa så kallade köldmedier. Vanligtvis är det fluorerade växthusgaser.

Buller

Buller är allt oönskat ljud som vi helst vill slippa. I dagens samhälle finns en mängd ljud som kan uppfattas som störande.

Cisterner

Hantering och förvaring av brandfarliga vätskor kan kräva anmälan eller tillstånd.

Förorenade områden

Utvecklingen av Sverige som industriland har efterlämnat ett stort antal områden som innehåller föroreningar.  Det är framförallt tidigare industrier som har lämnat giftiga ämnen kvar i mark eller vatten.

Asbest

Asbest är förbjudet sedan länge, men finns framförallt kvar i äldre byggnader och är en risk för de som arbetar i byggbranschen. Asbestprodukter som tas ur bruk betraktas som farligt avfall och måste lämnas till en godkänd mottagare.

Sanering av PCB

PCB är skadligt för både människa, djur och miljön. Det är svårnedbrytbart och fettlösligt, vilket gör att det sprids upp i näringskedjan och över stora avstånd.