KOMPIS-projekt – kunskapsunderlag för havsplanering

Torsås kommun har tillsammans med fyra andra kommuner fått pengar från havs- och vattenmyndigheten. Pengarna ska användas för att ta fram ett kunskapsunderlag vid översiktlig planering.

En översiktlig planering av kusten och havet är ett verktyg för att kunna förvalta och utveckla haven långsiktigt. Havsplaneringen behövs för att länka ihop planering och förvaltning som rör våra havsområden där nyttjande, utveckling och bevarande vägs mot varandra. Projektets syfte är att ta fram underlag för den kommunala översiktsplaneringen av kust- och hav samt en  och att genom samarbete och samverkan få en helhetssyn på havsplaneringen i Kalmar län och grannlänen.

Samarbete mellan kommunerna

Kalmar län består av sju kustkommuner som på olika sätt kommer beröras av havsplaneringen. Borgholm, Mörbylånga, Oskarshamn och Västerviks kommuner berörs mest men Kalmar, Mönsterås och Torsås kommuner berörs indirekt av havsplaneringen och påverkan på den kommunala planeringen är påtaglig genom farleder, vattenbruk, med mera. Kommungränsen i havet går vid tolv nautiska mil (cirka 22 kilometer) från baslinjen. Enligt plan- och bygglagen kan redan nu kommuner planera sina havsområden, men långt ifrån alla har gjort det. Kustlänsstyrelserna enligt havsplanerings-förordningen (2015:400) har också ansvar att delta i arbetet med kommunal medverkan och i annat stödjande och samordnande arbete.

Projektet ska genomföras gemensamt av kommunerna i Kalmar län. Samverkan kommer även att ske med kustkommunerna i Östergötlands och Blekinge län. Resultaten av projektet ska kunna användas av de deltagande kommunerna och Länsstyrelsen i Kalmar län i den regionala och kommunala kust- och havsplaneringen kopplat till varje kommuns översiktsplanering.

KOMPIS-medel

Genom KOMPIS-medel vill Havs- och vattenmyndigheten förstärka kommunernas kapacitet att följa, möta upp och lämna synpunkter på förslag till den statliga planeringen och ge kommunerna ett stöd för ökad planering i sitt kust- och havsområde liksom att stödja mellankommunala samverkan. På så vis finns också en stor möjlighet till samordning och samsyn även på regional nivå genom samverkan mellan länsstyrelser. KOMPIS-medlen förmedlas av Länsstyrelsen i Kalmar län.