Bildningsnämnden

Bildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskoleverksamheten, grundskolan, anpassad grundskola, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan inklusive det kommunala uppföljningsansvaret samt den kommunala fritidsgårdsverksamheten.

Bildningsnämnden ansvarar även för kommunens uppgifter i kultur, biblioteks- och fritidsfrågor.

Folkvalda politiker i Bildningsnämnden