Rekommendationer efter vaccinering Läs mer ›

Våld

Vad är våld?

Det finns många olika typer av våld som var för sig kan yttra sig på flera vis.

Fysiskt våld: slag, knuffar, att gripa tag i någon.
Psykiskt våld: hot om våld, kontrollerande beteende, förödmjukande beteende.
Sexuellt våld: tvingad att delta i sexuella handlingar, gå med på sex för att undvika annat våld.
Materiellt våld: inredning slås sönder, personliga tillhörigheter förstörs.
Latent våld: stark outtalad ilska som kan visas genom kroppsspråk, skapar otrygghet/rädsla.
Hedersrelaterat våld: kan inte leva efter egna tankar, känslor och normer, tvingad till giftermål.

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill. (Per Isdal)

Information om våld i nära relation
Information om hedersrelaterat våld och förtryck
Information om människohandel och sex mot ersättning