Folkhälsa

Hälsa berör alla individer, under alla skeden i livet. Arbetet för att utveckla och förbättra livsvillkor, levnadsvanor och miljö är därför av största vikt för att få en hälsosam befolkning.

I arbetet med folkhälsa är alla kommuninvånarnas hälsa i fokus. En god folkhälsa innebär att invånarnas hälsa både ska vara så bra och så jämlik som möjligt. God folkhälsa påverkar arbetsförmåga, innovationer, kreativitet och konsumtion på ett positivt sätt. Folkhälsa bidrar också till hållbar utveckling i samhället.

Torsås kommuns Folkhälsostrategi 2020-2023

Folkhälsoarbetet syftar till att ge verktyg för att förbättra den egna hälsan, då både den fysiska och psykiska hälsan påverkas av våra levnadsvanor. Det övergripande nationella målet för den svenska folkhälsopolitiken är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (prop. 2002/03:35).

För att uppnå detta har riksdagen beslutat om elva målområden som utgör de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som har en central betydelse för hälsan.

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Torsås kommun har i samarbete med övriga kommuner i Kalmar län beslutat att prioritera målområde 1, 3 & 11.

Just nu arbetar vi med förebyggande insatser gällande Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak (ANDT) kopplat till barn och ungas uppväxtvillkor. Vi ser att skolresultaten har en avgörande roll i möjligheten till egen försörjning och en hållbar levnadsstandard. ANDT påverkar skolresultaten negativt och därför är det en prioriterad fråga i Torsås kommun.