Folkhälsa

Hälsa berör alla individer, under alla skeden i livet. Arbetet för att utveckla och förbättra livsvillkor, levnadsvanor och miljö är därför av största vikt för att få en hälsosam befolkning.

I arbetet med folkhälsa är alla kommuninvånarnas hälsa i fokus. En god folkhälsa innebär att invånarnas hälsa både ska vara så bra och så jämlik som möjligt. God folkhälsa påverkar arbetsförmåga, innovationer, kreativitet och konsumtion på ett positivt sätt. Folkhälsa bidrar också till hållbar utveckling i samhället.

Torsås kommuns Folkhälsostrategi 2020-2023

Enligt Torsås kommuns Folkhälsostrategi (se ovan) ska kommunen arbeta med följande fem fokusområden:

  1. Delaktighet och inflytande i samhället
  2. Barn och ungas uppväxtvillkor
  3. Tobak, alkohol, narkotika, dopning, spel (ANDTS)
  4. Psykisk ohälsa och självmord
  5. Jämställdhet

Trygghet i Torsås

Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra skillnad.

Ladda ner broschyrer och se film här
Trygghet och säkerhetsnätverk för företagare

Om du vill läsa mer om undersökningar och jämförelser, hur Torsås kommun står sig i förhållande till andra kommuner kan du gå till följande sida:

Undersökningar och jämförelser