Oro för äldre som far illa

Om du som privatperson misstänker eller känner oro för att en äldre familjemedlem, granne, god vän eller annan äldre far illa kan du anmäla det till socialtjänsten. Oron kan exempelvis handla om att personen inte får i sig tillräckligt med mat eller på annat sätt utsätter sig eller blir satt för risker i vardagen. Det kan även handla om att den äldre börjar bli glömsk eller nedstämd men själv inte klarar av att be om hjälp.

Är du osäker på vad du ska göra kan du ringa biståndshandläggare. Så länge du inte nämner personens namn gör du ingen anmälan men i det ögonblick du talar om vem det gäller är vi skyldiga att ta det som en anmälan.

Som privatperson kan du vara anonym när du anmäler oro för en person. För att vara anonym ska du inte uppge ditt namn i samtalet med oss.

Vi har skyldighet att följa upp en anmälan genom att ta kontakt med den som anmälan berör. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen som bygger på frivillighet. Det innebär att den som anmälan berör kan avböja erbjudande om stöd från kommunen.

Så anmäler du

Under kontorstid

Du kan även skriva ut och fylla i ett papper och lämna in det till kommunen.

Vad innebär det att vara anonym?

Att vara anonym innebär att du inte uppger ditt namn, telefonnummer eller skickar anmälan med e-post. Oftast underlättas dock vår kontakt med familjen om vi kan uppge var uppgifterna kommer ifrån.

Vad händer efter en anmälan?

En anmälan kan leda till att en utredning inleds. Den person som anmälan gäller står alltid i centrum vid bedömningen om det finns behov av stödinsatser.
Socialtjänsten strävar alltid efter att nå en överenskommelse med den som anmälan berör om vilken hjälp som kan vara aktuell.
All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess. Bara den som berörs har rätt att ta del av det som framkommer under en utredning.