Bygga, ändra och riva

Varför krävs det lov eller anmälan?

Bygglov och andra tillstånd finns för att skydda vår hälsa och miljö. En byggåtgärd som du gör kommer att finnas kvar under en lång tid och kan komma att beröra många människor. Byggets utformning ska passa in i omgivningen. Vi vill ha trygga miljöer ur trafiksäkerhetssynpunkt och förhindra att det uppstår problem genom exempelvis buller eller brandspridning. Att utryckningsfordon ska komma fram, hur vattenförsörjningen ordnas, hushållning med energi och tillgängligheten för funktionsnedsatta är också viktiga frågor. Allt detta granskar bygghandläggaren vid en ansökan/anmälan.

Vid byggnation vid vatten kan det krävas strandskydd. Syftet med strandskyddet är att bevara stränderna för allmänhetens friluftsliv men även till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.

För mer information och vägledning, se handboken i bygglovsguiden.

Låt inte byggdrömmen bli en mardröm

Ska du anlita hantverkare? Brister och fel i utförandet är vanliga klagomål som uppstår under ett byggprojekt. Men ofta handlar det om problem som du på ett enkelt sätt kan förebygga. Konsumentverket och landets konsumentvägledare har tagit fram broschyr och hemsida för att sprida information om dina skyldigheter och rättigheter.

Information om anmälan, förhandsbesked, bygglov, marklov och rivningslov. 
Information om kartor, mätning, adresser och fastighetsfrågor
Information om strandskydd
Information om ventilationskontroll
Konsumentverkets hemsida