Bygga, ändra och riva

Bygglov och andra tillstånd finns för att skydda vår hälsa och miljö. En byggåtgärd som du gör kommer att finnas kvar under en lång tid och kan komma att beröra många människor.

Varför krävs det bygglov?

Byggets utformning ska passa in i omgivningen. Kommunen arbetar för trygga miljöer ur trafiksäkerhetssynpunkt, samt för att förhindra att det uppstår problem genom exempelvis buller eller brandspridning. Att utryckningsfordon ska komma fram, hur vattenförsörjningen ordnas, hushållning med energi och tillgängligheten för funktionsnedsatta är också viktiga frågor. Allt detta granskar bygghandläggaren vid en ansökan/anmälan.

Utsättning

Enligt PBL (plan- och bygglagen) ska byggnader vid behov stakas ut. Husutstakning innebär att läget för en blivande byggnad märks ut på marken så att det stämmer med bygglovet. Det är efter utstakning som en byggnad kan uppföras på rätt plats. Om byggnaden placeras fel i plan eller i höjd kan detta leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar och dryga kostnader för att rätta till fel i en påbörjad byggnation.

Strandskydd

Syftet med strandskydd är att bevara stränderna för allmänhetens friluftsliv men även till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla. För mer information och vägledning, se handboken i bygglovsguiden.

Låt inte byggdrömmen bli en mardröm

Ska du anlita hantverkare? Brister och fel i utförandet är vanliga klagomål som uppstår under ett byggprojekt. Ofta handlar det om problem som du på ett enkelt sätt kan förebygga. Konsumentverket och landets konsumentvägledare har tagit fram broschyr och hemsida för att sprida information om dina skyldigheter och rättigheter.