Enskilda brunnar

Du som har enskild brunn bör ta vattenprover för att veta vilken dricksvattenkvalitet som finns i just din brunn.

Här hittar du information om hur du gör vattenprov, kostnader, m.m

Hushåll som ligger utanför det allmänna dricksvattennätet får sitt vatten från enskilda brunnar där grundvatten tas upp från olika djup. Detta vatten kan vara av mycket god kvalitet, men det kan även vara förorenat av bakterier, nitrat eller bekämpningsmedel. Under 2007 och 2008 genomfördes ett projekt av SGU och Socialstyrelsen, för att kartlägga vattenkvaliteten i de enskilda vattentäkterna. Resultat visar på att endast cirka 20 procent av alla enskilda brunnar hade tjänligt vatten. Ungefär lika stor andel hade otjänligt vatten.

Det är viktigt att man regelbundet, minst vart tredje år, tar prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov då de känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker det. Speciellt viktigt är det om man har småbarn.

Brunnsägaren ansvarar för skötsel av brunnen och för att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också ägaren som måste åtgärda problemen. För ytterligare information, kontakta bygg-och miljöförvaltningen.