Kulturpris

Kulturpriset är avsett som belöning till en eller flera personer som gjort sig bemärkta för sitt förtjänstfulla arbete inom någon förenings verksamhet. Kulturpriset ska tilldelas person/personer bosatta i Torsås kommun eller vars kulturella verksamhet har samhörighet med Torsås kommun.

Kulturpriset kan, om nämnden så finner, vara flera priser. Kulturpriset delas ut vartannat år, jämna årtal. Kulturpriset utdelas av Bildningsnämnden på nationaldagen den 6 juni eller på tid och sätt som Bildningsnämnden finner lämpligt. Kulturpriset utdelas på grundval av förslag som kan lämnas av person, institution eller organisation.

Förslag ska lämnas till Bildningsnämnden senast den 1 maj.

Ledamot av Bildningsnämnden har dock möjlighet att föreslå pristagare senast två veckor efter förslagstidens utgång. Bildningsnämnden ska senast den 1 mars genom annons i ortspressen eller på annat sätt upplysa om möjligheterna till stipendium.

Bildningsnämndens beslut går inte att överklaga.