Snöröjning och vintervägar

När snöröjning påbörjas beror på vilken typ av väg det är, samt vem som ansvarar för vägen. På gångbana utmed fastighet är det fastighetsägaren som ska snöröja och sanda. Tänk även på att du inte får forsla snö från din egen tomt ut på gångbana eller gatumark.

När sker snöröjning?

  • Snöröjning av gång- och cykelvägar i tätorter påbörjas vid 4 cm snödjup vid pågående snöfall eller vid 2 cm snödjup om snöfallet upphört.
  • Snöröjning av genomfartsgator i bostadsområden, exempelvis gator till förskolor, skolor och arbetsplatser, påbörjas vid 7 cm snödjup.
  • Snöröjning av samtliga gator i bostadsområden påbörjas vid 10 cm snödjup.

Vårt mål är att vi ska hinna snöröja genomfartsgator och gång- och cykelvägar före morgonrusningen.

Vem sköter vägarna?

Allmänna vägar som Trafikverket har huvudmannaskapet för snöröjer Trafikverkets entreprenörer. Exempel på allmänna vägar är Allfargatan i Torsås, Storgatan i Bergkvara samt Prästgårdsvägen och Kyrkvägen i Söderåkra.

På landsbygden sköter entreprenören Svevia de enskilda vägarna på uppdrag av kommunen. Snöröjning påbörjas vid ett snödjup på 8 cm. Vid extrema väderförhållanden kan, av resursskäl, en något lägre standard tillämpas.

Sandning används mot halka. Även här prioriteras gång- och cykelvägar, därefter genomfartsgator och till sist övriga gator i tätorterna. På landsbygden halkbekämpas i huvudsak de enskilda vägar som skolskjuts och hemtjänst trafikerar. Vid frosthalka saltas genomfartsgator.

Som fastighetsägare kan du tänka på att:

  • Ta bort skräp från gångbanan
  • Snöröja och sanda vid snö och halka
  • Bryta snövallen i gatukorsningar
  • Öka framkomligheten genom att ta bort vegetation som växer ut över gång- och cykelbana eller gata
  • Hålla rännstensbrunnar rena vid snösmältning

Mindre mängd sand kan du hämta gratis på Kommunförrådet i Torsås.