Egenkontroll

Den som bedriver en verksamhet ska enlig miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljö.

Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra at mijlön skadas av t ex produkter som används i verksamheten.
För verksamheter som är anmälningspliktiga enligt § 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd så gäller även de mer preciserade kraven i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (SFS 1998:901).

Hur omfattande en verksamhets egenkontroll bör vara beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilka risker som finns samt verksamhetens storlek