Taltrasten 7 – Kapellet, Bergkvara

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Taltrasten 7 – Kapellet, Bergkvara.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-02-23 §9/22 att syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostads-, centrum-, och vårdanvändning för fastigheten Taltrasten 7.

Planområdet är beläget i utkanten av Bergkvara, strax väst om E22. Planområdet är 1825 m2 stort och angränsar till äng/betesmark, bostadsbebyggelse samt Gummebovägen.

I Gökalund intill Bergkvara och angränsar till korsningen känd som Gökalundskrysset med Storgatan i söder och E22 väster om planområdet. Det finns även befintlig bebyggelse samt ett mindre naturområde i anslutning till planområdet. Detaljplanen genomförs med ett standardförfarande.

Samråd

Samråd och granskning är viktiga delar i planeringsprocessen. De behövs, dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter på det framlagda förslaget. Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida samt i kommunhusets reception. Samråd pågår mellan 5 oktober – 19 oktober.

Samrådshandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning om betydande miljöpåverkan 

För mer information om planprocessen klicka här (extern länk)

Skriftliga synpunkter

Ett genomförande av planeringen bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. En separat checklista för ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” finns tillgänglig.

Under samrådstiden är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljöförvaltningen, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till byggomiljo@torsas.se senast den 19 oktober för att kunna beaktas.