Taltrasten 7 – Kapellet, Bergkvara

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Taltrasten 7 – Kapellet, Bergkvara.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-02-23 §9/22 att syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra bostads-, centrum-, och vårdanvändning för fastigheten Taltrasten 7.

Planområdet är beläget i utkanten av Bergkvara, strax väst om E22. Planområdet är 1825 m2 stort och angränsar till äng/betesmark, Gummebovägen i söder samt befintlig bebyggelse.

Detaljplanen genomförs med ett standardförfarande.

Granskning

Samråd och granskning är viktiga delar i planeringsprocessen. De behövs, dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter på det framlagda förslaget. Granskningshandlingar finns tillgängligt på kommunens hemsida samt i kommunhusets reception och kan granskas mellan den 14 februari till och med 28 februari.  Kommunhusets adress är Allfargatan 26 i Torsås.

Granskningshandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning
Samrådsredogörelse

För mer information om planprocessen klicka här (extern länk)

Skriftliga synpunkter

Ett genomförande av planeringen bedöms inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats. En separat checklista för ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” finns tillgänglig.

Under granskningstiden är det möjligt att lämna skriftliga synpunkter. De skall ha inkommit till Bygg- och Miljöförvaltningen, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till byggomiljo@torsas.se senast den 28 februari för att kunna beaktas.