Distansundervisning vecka 9 för årskurs 7, 8 och 9 Läs mer ›

Familj, barn och ungdom

Om du behöver stöd och vägledning i olika sociala frågor som rör barn, ungdomar, föräldrar och familj kan du vända dig till socialtjänsten.

Individ- och Familjeomsorgen (IFO) ansvarar för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), råd, stöd och insatser vid missbruk och beroende, familjerätt samt råd, stöd och insatser till barn, ungdomar och deras familjer.

Information om misstanke om barn som far illa
Information om vårdnad, boende och umgänge
Information om familjehem och jourhem
Information om kontaktfamilj och kontaktperson
Information om faderskap
Information om adoption
Information om Ungdomssupporten
Information om familjesupport
Information om medling vid brott
Information om familjerådgivning