Medborgarförslag och frågestund

Torsås kommuns invånare kan göra sig hörda på flera sätt till kommunfullmäktige i frågor som rör kommunens verksamhet.

Så här fungerar medborgarförslag

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige. Det kallas medborgarförslag. Medborgarförslaget ska vara skriftligt, ha beteckningen ”medborgarförslag” samt undertecknat av en eller flera personer med namnförtydligande, adress och telefonnummer. Syftet med medborgarförslag är att öka den demokratiska delaktigheten för människor i kommunen.

Ett medborgarförslag sakbehandlas och beslutas av styrelsen eller berörd nämnd om det ligger inom kommunens kompetensområde.

Ett medborgarförslag ska avse ämne som tillhör fullmäktiges, en nämnds handläggning. Det får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller ha odemokratisk eller diskriminerande innebörd. Vidare får ämnen av olika slag inte tas upp i samma medborgarförslag.

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunens kansli sju arbetsdagar innan fullmäktiges sammanträde. Det går också bra att skicka direkt till

Kommunledningskontoret
Torsås kommun
Box 503
385 25 Torsås
Förslaget märks med ”Medborgarförslag”.

När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling. Ditt medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde och därefter lämnar kommunstyrelsen det till berörd nämnd i uppdraget för att utreda förslaget.

Så här fungerar allmänhetens frågestund

Allmänheten har tillfälle att under maximalt 30 minuter ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden med undantag av juni och novembers fullmäktigesammanträde.

Ordförande får därtill, efter samråd med presidiet, besluta att vid annat sammanträde bereda allmänheten tillfälle att ställa frågor, eller att inställa allmänhetens frågestund.
Följande gäller:

  • Allmänhetens frågor lämnas skriftligt till kommunkansliet senast en (1) vecka innan kommunfullmäktige sammanträder, för att svar ska kunna erhållas vid sammanträdet.
  • Ordförande för berörd nämnd, eller fullmäktiges ordförande, avgör om frågor som ställs direkt vid fullmäktiges sammanträde ska besvaras omedelbart eller hänskjutas till nästa sammanträde.
  • Efter att svar avgivits, får frågeställaren ställa en kompletterande fråga för att få fram ett tydligare och kompletterande svar.