Ventilationskontroll

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader ska byggnadens ägare se till att det utförs funktionskontroll av ventilationssystem (OVK – obligatorisk ventilationskontroll).

Funktionskontroll

Innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, eller vid ombyggnad av ett befintligt ventilationssystem, ska funktionskontroll utföras. Befintliga byggnader, utom småhus, ska kontrolleras vid regelbundet återkommande besiktningar, med intervaller som anges i Boverkets byggregler BBR.

Observera att industrins kontors- och personalutrymmen inte är undantagna från kontroll. Bygg- och miljöförvaltningen övervakar, på uppdrag av bygg- och miljönämnden, att ägare till byggnader i Torsås kommun fullgör sina skyldigheter beträffande funktionskontroll av ventilationssystem.

Kontroll

Kontrollen ska utföras av godkänd kontrollant, dvs kontrollanten ska vara riksbehörig eller ha lokalt godkännande av bygg- och miljönämnden.

Första besiktningen

Vid den första besiktningen ska följande kontrolleras:
1. Att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter
2. Att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
3. Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet
4. Att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande besiktning

Vid de återkommande besiktningarna ska kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk samt att kraven enligt punkterna 2-4 ovan är uppfyllda.

Buller från ventilationsanläggning

Buller inom- och utomhus från ventilationsanläggningar ska alltid beaktas. Vid kontroll av ny anläggning ska ljudnivåmätning alltid utföras. Vid återkommande kontroll ska mätning utföras om anläggningen bedöms avge störande ljud. Tillåten ljudnivå inomhus får ej överstiga gällande föreskrifter. För utomhusbuller ska Naturvårdsverkets riktlinjer uppfyllas.

Besiktningsprotokoll

Vid varje besiktning ska protokoll föras. I protokollet ska resultatet av kontrollen antecknas. Funktionskontrollanten ska skicka in ett protokoll till bygg- och miljöförvaltningen. Om funktionskontrollanten meddelar anmärkning, ska byggnadens ägare snarast möjligt avhjälpa påtalade brister. Protokoll från ombesiktning ska skickas tillbygg- och miljöförvaltningen. Intyg över genomförd besiktning ska anslås på väl synlig plats i byggnaden. Ett protokoll per system ska inlämnas.