Överklaga en detaljplan

När kan du överklaga en detaljplan?
Anser du att bygg- och miljönämnden eller kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse är fel har du möjlighet att överklaga detta. Detta måste du göra inom tre veckor från att protokollet anslås.

För att få rätten att överklaga kräver det att beslutet måste angå dig (den klagande) och ha gått dig emot.

För att få rätten att överklaga måste du ha yttrat dig tidigare under planprocessen, under samrådstiden eller granskninsgstiden, samt inte fått dina synpunkter tillgodosedda. Synpunkterna måste du ha lämnat in till kommunen skriftligen och det räcker med att du har yttrat dig under något av de tillfällen som givits, vid samråd eller granskning. Exempelvis har du lämnat in ett yttrande under samråd behöver du inte lämna in ett nytt yttrande under granskning för att få rätt att överklaga.

Ett överklagande om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Så skickar du in ditt överklagande
När du skickar in ett överklagande attesterar du brevet till Mark- och Miljödomstolen, i Växjö tingsrätt, men skickar det sedan direkt till kommunen. Detta för att vi på kommunen först behöver göra en rättidsprövning (vi prövar om överklagan har inkommit i rätt tid) och sedan kompletterar vi ditt överklagande med eventuella ytterligare överklaganden och handlingar. Allt material som inkommit skickar vi sedan vidare till Mark- och miljödomstolen.

Vad ska ditt överklagande innehålla?
I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du tycker att beslutet ska ändras. Du ska även skriva din adress och ditt telefonnummer samt bifoga eventuella handlingar eller annat du anser stöder din uppfattning.

Glöm inte att du måste underteckna skrivelsen.

Läs mer om vem som får överklaga, PBL/kunskapsbanken/boverket.se