Tryckfrihetsförordningen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Nedan beskrivs vilka rättigheter du har som kommuninvånare.

Offentlighetsprincipen – rör den mig?
Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen:

Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter Torsås kommun. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

Vad är allmänna handlingar?
En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättas av kommunen och förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Var finns handlingarna?
Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker.

Hur fort kan jag få handlingarna?
Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt”.

Får jag ta med dem hem?
Nej, men du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig.

Kan jag få handlingar via e-post?
Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Du får vara anonym
Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta om inte handlingarna är sekretessbelagda.

Du kan klaga
Om du nekas att ta del av en handling och du anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.

Mer att tänka på
Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra.
Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.