Skolskjutsar

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna skolskjuts för elever i grundskolan (10 kap 32§) och särskolan (11 kap 31§) om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Föräldraansvar
Föräldrarna förutsätts ansvara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det innebär att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet skall klara att gå till skolan/hållplatsen på egen hand.

Växelvis boende
En elev, vars föräldrar bor på olika adresser inom kommunen, kan ha rätt till skjuts även till den förälder han/hon inte är skriven hos, om det rör sig om växelvis boende med halva tiden hos vardera föräldern.