Skolskjutsar

Enligt skollagen är kommunen skyldig att anordna skolskjuts för elever i grundskolan (10 kap 32§) om eleven går i den skola kommunen placerat dem i samt elever i grundsärskolan (11 kap 31§) om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Kommunen har inte någon skyldighet att anordna skolskjuts till och från förskola, fritidshemsverksamhet eller vuxenutbildning.

Föräldraansvar

Föräldrarna förutsätts ansvara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det innebär att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet skall klara att gå till skolan/hållplatsen på egen hand.

Växelvis boende

En elev, vars föräldrar bor på olika adresser inom kommunen, kan ha rätt till skjuts även till den förälder han/hon inte är skriven hos, om det rör sig om växelvis boende med halva tiden hos vardera föräldern.

Skolskjuts för gymnasieelever

Skolskjuts för elever som går i gymnasiet hanteras av Kalmar gymnasieförbund, vid frågor kontakta 0480-45 15 00.

Du vet väl att du kan åka med skolskjutsen som vanlig kollektivtrafik?

Mer information: Till Kalmar länstrafik (extern länk)

Vid förlorat busskort

Om du har förlorat ditt busskort, kontakta skolreceptionen på skolreception@skola.torsas.se