Om corona. Tänk på att hålla avstånd i sommar! Läs mer ›

Kris och säkerhet

Kommunens roll i krishanteringssystemet

Vid en allvarlig krissituation gäller det att ha en fungerande beredskap och en organisation som snabbt kan ta över ansvar, samordning och information.

Kommuners skyldigheter i krishanteringssystemet regleras av Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) som gäller från 2006-09-01.

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting.

Exempel på extraordinära händelser:

  • Estoniakatastrofen 1994
  • Diskoteksbranden i Göteborg 1998
  • Snöovädret i Gävle 1998
  • Tsunamikatastrofen 2004
  • Stormen Gudrun 2005

Den nya lagen ställer ökade och nya krav på kommunen. Kommunens uppgift är att vid en extraordinär händelse se till verksamhet som inte tål avbrott kan genomföras. Lagen syftar till att fler aktörer i samhället ska analysera händelser som visserligen inträffar mycket sällan men som får stora konsekvenser. Det handlar om att ha förutsett hot och risker, att känna sin roll, ha planerat, utbildat sig och övat.

Nyckelordet är att vara förberedd.

När något allvarligt händer…
Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Torsås kommer kommunens hemsida att användas för att informera om vad som hänt, ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera. På webbplatsen kommer du då hela tiden att hitta aktuell information.

Krisnummer öppnas vid behov
Kommunen öppnar även ett särskilt krisnummer om det blir en stor kris. Telefonnumret dit är 0486-339 70. Du får reda på via kommunens hemsida eller Radio Kalmar när vi öppnar krisnumret.

För att undvika att kommunens växel överbelastas vid en kris ber vi dig att främst söka information via vår hemsida eller lyssna på P4 Radio Kalmar. Är krisnumret ovan aktiverat går det bra att ringa dit vid eventuella frågor. Vid nödfall, ring ALLTID 112!

Krisinformation.se – myndigheternas krisinformation
Webbplatsen är en kanal för samordnad krisinformation. Vid en kris samverkar flera myndigheter och organisationer och det kan vara svårt att veta vilken myndighet som ger svar på olika frågor. Här kan du få hjälp att hitta rätt.

Även Sveriges Radio P4 Kalmar kommer att stödja länets kommuner genom att sammanställa och sprida den information över radionätet.