Vatten och avlopp

Dricksvattnet i Torsås tätorter kommer från både grund- och ytvatten. Försörjningen sker genom det kommunala vattenledningssystemet. Utanför de kommunala verksamhetsområdena får man vatten från egna brunnar.

Allt avloppsvatten innehåller ämnen som gör att det ska renas innan det går tillbaka in i vattnets kretslopp. Spillvatten från hushåll kan komma från toaletter (klosettvatten) eller från bad, disk och tvätt (BDT-vatten eller gråvatten). Kommunen behandlar avloppsvattnet i sina reningsverk. Dagvatten, regn- och smältvatten, hanteras i separata system. Utanför de kommunala verksamhetsområdena måste den enskilda personen eller företagaren rena spillvattnet i någon slags enskild avloppsanläggning.