Vatten och avlopp

Vatten är en förutsättning för allt liv, därmed är vatten vårt viktigaste livsmedel.

Rent, färskt dricksvatten är livsviktigt för människan och andra livsformer.

Vatten är ett av de vanligaste ämnena på jorden. Nästan allt vatten på jorden, 98 %, finns i havet och är salt. Bara 2 % är alltså sötvatten. Sötvattnet finns i sjöar och vattendrag, som grundvatten i marken och fruset som glaciärer. Allt liv som vi känner till är beroende av vatten.

Dricksvattnet i Torsås tätorter kommer från både grund- och ytvatten. Försörjningen sker genom det kommunala vattenledningssystemet. Utanför de kommunala verksamhetsområdena får man vatten från egna brunnar.

Allt avloppsvatten innehåller ämnen som gör att det ska renas innan det går tillbaka in i vattnets kretslopp. Spillvatten från hushåll kan komma från toaletter (klosettvatten) eller från bad, disk och tvätt (BDT-vatten eller gråvatten). Inom den kommunala anläggningen behandlas avloppsvattnet i de olika reningsverken. Medan dagvatten, regn- och smältvatten, hanteras i separata system. Utanför de kommunala verksamhetsområdena måste spillvattnet renas i någon slags enskild avloppsanläggning.

Till sidan om kommunalt vatten och avlopp
Till sidan om enskilt avlopp
Till sidan om enskilda brunnar
Till sidan om hur ett vattenprov går till, priser, tider m.m