Bygg- och rivningsavfall

Från 1 augusti 2020 gäller nya krav för sortering av bygg- och rivningsavfall. De nya reglerna innebär att olika avfall ska sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Exempel på åtgärder där det är krav på att sortera är byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbeten.

Följande avfall ansvarar du för att sortera och förvara var för sig:

  • Trä
  • Mineral, exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips
  • Brännbart
  • Farligt avfall, exempelvis elektronik, spillolja och lysrör
  • Förpackningsavfall, exempelvis emballage av plast eller wellpapp
  • Returpapper, såsom reklam, tidningar och kopieringspapper.

Syftet med utsorteringskraven är att minska den totala mängden avfall och öka förutsättningarna för att återanvända och återvinna material.

Utökad anteckningsskyldighet

Från den 1 augusti 2020 började även en utökad anteckningsskyldighet gälla för alla verksamheter som hanterar farligt avfall. Detta inkluderar även bygg- och rivningsarbeten. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att du rapporterar antecknade uppgifter om det farliga avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Generellt undantag

Kravet på utsortering gäller inte avfallsslag som:
• har en sådan konstruktion eller är sammanfogade på ett sätt som gör att det tekniskt är ogenomförbart att separera och sortera dem på plats. Exempel på när det kan vara omöjligt att sortera avfall är när en träbalk är ingjuten i betong
• är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Tänk på att dokumentera de tillfällen det generella undantaget tillämpas.

Dispens från sorteringskravet

Om det finns andra fall där du bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna behöver du få dispens av tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten kan bara lämna dispens för det avfall som inte går att sortera, inte för hela fraktionen av en viss sorts avfall.
Du kan ansöka om dispens från kravet på utsortering med motivering:
• att det är omöjligt att sortera en viss del av avfallet eller
• att fördelarna med utsorteringen inte överväger nackdelarna.

Mer information:

Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall (extern länk)

Avgift och handläggningstid för dispens

Vid komplett dispensansökan är handläggningstiden upp till två veckor. Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en avgift, enligt fastställd kommunal taxa för anmälan. Innan din dispensanmälan är handlagd och du har fått ett beslut, hanterar och sorterar du avfallet enligt de nya reglerna.

Att lämna avfallet

Du ska lämna ditt bygg- och rivningsavfall till en godkänd mottagare av den aktuella avfallskategorin, exempelvis en återvinningscentral.

Som privatperson kan du lämna förpackningsavfall till någon av återvinningsstationerna runt om i kommunen. Verksamheter ska däremot lämna förpackningsavfall till mottagare som får lov att ta emot förpackningsavfall från verksamheter.