Öppenvården Fenix

Socialtjänsten är enligt lag skyldig att se till att den som utsatts för brott får stöd och hjälp. Våld i nära relation ska särskilt beaktas. Våldet kan finnas i olika slags relationer. Även den som själv utövar våld har rätt till hjälp.

Personal inom socialtjänsten har anmälningsplikt om de får kännedom om, eller misstänker, att ett barn far illa.

Hur går det till?

Du kan kontakta Fenix öppenvård eller en socialsekreterare för att rådfråga kring din situation. En utredning kan visa vilka behov av stöd du har och kan ibland leda till beslut om insats. Exempel på sådant du kan få hjälp med är: samtalsbehandling specifikt inriktad på våld i nära relation, hjälp med boende på kort och lång sikt, stöd i kontakter med andra myndigheter, stöd i kontakt med handläggare för försörjningsstöd. Detta är kostnadsfritt.

Vill du ha kontakt?

Ring Fenix öppenvård, eller skicka e-post. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.
Du kan också ringa kommunens växel. Be att få tala med en socialsekreterare som arbetar med våld i nära relation. Vid akuta ärenden utanför kontorstid, ring Sydostjouren.