Hemtjänst

I Torsås kommun finns sex hemtjänstområden runt om i kommunen. Du som ansöker om hemtjänst kan få hjälp och stöttning med din personliga hygien, förflyttning och praktisk hjälp med tvätt, städ och/eller matinköp.

Ansökan om hemtjänst

Hemtjänst ska underlätta det dagliga livet för dig. Utifrån din ansökan är det biståndshandläggaren som bedömer vilka insatser som du har rätt till. Biståndshandläggaren ska ta hänsyn till just dina behov vid bedömningen. Inom en vecka från det du ansökt ska du få ett beslut. När du kontaktar biståndshandläggaren första gången ska du få en tid för ett besök inom 5 dagar. Du kan överklaga beslutet.

Hemtjänstens insatser

Hemtjänstinsatserna varierar, men det kan vara olika former av personlig omvårdnad och serviceinsatser. Du kan dels få hjälp med din personliga hygien och förflyttning mellan olika platser (personlig omvårdnad) eller hjälp med städ, tvätt och handling (serviceinsats).
När socialtjänsten har beviljat dig hemtjänst, träffar du och personalen som arbetar hos dig en överenskommelse hur de ska utföra hjälpen. Det kallas att göra upp en genomförandeplan.

LOV – Valfrihetssystem inom hemtjänsten

Från och med den 4 januari 2019 erbjuder Torsås kommun kundval inom hemtjänsten utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962). Det innebär att du har rätt att välja om det ska vara kommunen eller privata företag som utför dina hemtjänstinsatser. Du ansöker om insatser precis som tidigare men istället för att tilldelas en utförare får du möjlighet att själv välja.

Kommunens biståndshandläggare informerar dig när du ansöker om hemtjänst vilka leverantörer du kan välja mellan. Biståndshandläggaren kontaktar den leverantör som du har valt, som sedan kontaktar dig.

Om du inte gör något val blir det automatiskt kommunens hemtjänst som utför de beviljade insatserna hos dig. Om du inte är nöjd kan du när som helst välja ny utförare. Du behöver inte ange något skäl till bytet och du kan byta så ofta du vill.

Din hemtjänstavgift är densamma oavsett om du väljer kommunens hemtjänst eller någon annan leverantör. Det är också alltid kommunen som skickar faktura på avgiften även om det är ett privat företag som utför din hemtjänst.

Tilläggstjänster

En privat utförare kan erbjuda dig tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet, så kallade tilläggstjänster. Kommunen ansvarar inte för denna typ av tjänster och utföraren tar ut en extra kostnad för dessa. Faktura på de tilläggstjänster du väljer får du direkt från utföraren.

Trygg hemgång

Trygg hemgång är en insats för dig som behöver extra stöd efter din hemkomst från sjukhuset. Det innebär att en undersköterska avsätter extra tid den första tiden hemma hos dig, för att se till att din vardag fungerar praktiskt. Exempel på hjälp kan vara att se till att det finns mat hemma, göra apoteksärenden och hjälpa dig med din träning. Det är biståndshandläggare som beslutar vid vårdplanering på sjukhuset om Trygg hemgång kan vara aktuellt för dig.

Biståndshandläggare

Våra biståndshandläggare har telefontid mellan klockan 08.30-10.00 måndag till fredag.

  • Tfn: 010 – 35 33 657
  • Tfn: 010 – 35 33 672 (Tuppen, Lunna och Gullabo)
  • Tfn: 010 – 35 33 673

Avgiftshandläggare

Tfn: 010 – 35 33 644