Värdegrundsarbete i kommunen

I bildningsförvaltningens uppdrag ingår det att förmedla kunskaper och de grundläggande demokratiska värdena till barn och elever, vilka behövs för att de ska kunna leva och verka som aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. En gemensam värdegrund är en central förutsättning för en ökad samsyn på lärande samt framgång i vårt arbete.

Att ta fram en gemensam värdegrund är ett arbete där vi tillsammans skapar de förhållningssätt och den tillit som krävs för att lyckas nå visioner och mål. Hur vi exempelvis ska vara mot varandra, våra barn och elever samt våra besökare påverkas av vår värdegrund och det är därför viktigt att samtliga inom bildningsförvaltningen utgår från gemensamma värden för att uppvisa både tydlighet och trovärdighet.

Tillsammans har bildningsförvaltningens personal enats om värdeorden:

Delaktighet – Utveckling – Tydlighet – Trygghet

Även bildningsnämnden har 2015-05-12 § 65 beslutat att ställa sig bakom bildningsförvaltningens värdegrundsarbete och låta värdgrundsorden Delaktighet – Utveckling – Tydlighet – Trygghet bli centrala i nämndens verksamhet.