Drift-och servicenämnden

Teknik- och fastighetsnämnden byter den 1 januari 2023 namn till drift- och servicenämnden. Nämnden har det politiska ansvaret över drift- och serviceförvaltningens verksamhet.

Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, gator, enskilda vägar, parker, lekplatser, fritidsanläggningar skogar och hamnverksamhet. Teknik- och fastighetsnämnden har också ett övergripande ansvar för trafikfrågor.
Nämnden är även samordnande och verkställande i frågor om kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet avseende nybyggnad samt om- och tillbyggnader.

Nämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare och har som regel sammanträde en gång i månaden.