Drift-och servicenämnden

Drift- och servicenämnden har det politiska ansvaret över drift- och serviceförvaltningens verksamhet.

Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter, gator, enskilda vägar, parker, lekplatser, fritidsanläggningar skogar och hamnverksamhet. Drift- och servicenämnden har också ett övergripande ansvar för trafikfrågor.
Nämnden är även samordnande och verkställande i frågor om kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet avseende nybyggnad samt om- och tillbyggnader.

Nämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare och har som regel sammanträde en gång i månaden.