Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för hållbar samhällsutveckling i kommunen genom att se till lagstiftningen följs i plan- och bygglagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag, miljöbalken, livsmedelslagen samt den lagstiftning som knyter an till dessa lagar.

Nämnden ansvarar för ärenden gällande bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning. Även tillsyn och hantering av ärenden inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll ingår i nämndens ansvar. Nämnden ansvarar också för samordning av kommunens miljöförbättrande vatten- och naturvårdsarbete.

Folkvalda politiker i Bygg- och miljönämnen