Just nu pågår vaccinering. Så här går det till. Läs mer ›

Elevhälsa

“Hälsa och lärande går hand i hand”

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för lärande hos alla elever.

Elevhälsan omfattar skolhälsovård, psykolog, skolkurator, specialpedagog och i vissa fall studie- och yrkesvägledare.

Rektor har det övergripande ansvaret och ansvarar för skolans lokala elevhälsoarbete.

Elevhälsans roll tydliggörs i skollagen, som lägger fokus på det gemensamma ansvaret att ge alla barn goda förutsättningar att lära.

“Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och omfatta medicinska, psykologiska psykosociala och specialpedagogiska insatser. Detta innebär att elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.”

Skolhälsovård arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, hälsosamtal samt vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Skolsköterska arbetar i nära samarbete med skolläkaren som regelbundet är på plats i vår verksamhet. Elever och föräldrar kan på eget initiativ kontakta skolhälsovården.

Psykolog utför utredningar och kan ge råd och stöd till föräldrar och personal. Psykologen arbetar på uppdrag av elevhälsoteamen på skolorna med fokus på förebyggande hälsofrämjande arbete.

Skolkurator arbetar med eleven och dess nätverk, samt med skolutvecklingsfrågor utifrån ett psykosocialt perspektiv. Skolkuratorn arbetar på uppdrag av elevhälsoteamen på skolorna med fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Specialpedagog  arbetar för att alla elever ska få en tillgänglig lärmiljö. Det är elevernas behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. Specialpedagogen deltar även i frågor som rör skolutveckling för att bidra till att skapa goda lärandemiljöer för alla elever.

Studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning inför val av framtida utbildnings- och  yrkesverksamhet. SYV arbetar även med samordning och info bl a inför Prao och gymnasieval.