Elevhälsa

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för lärande hos alla elever.

”Hälsa och lärande går hand i hand”

Elevhälsan omfattar skolhälsovård, psykolog, skolkurator, specialpedagog och i vissa fall studie- och yrkesvägledare. Rektor har det övergripande ansvaret och ansvarar för skolans lokala elevhälsoarbete.

Skolhälsovård arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling.
Läs mer om skolhälsovård och elevhälsa

Skolsköterska. Grundskolan i Torsås kommun har 2  skolsköterskor och 1 skolläkare.
Läs mer om skolsköterskor och skolläkare

Psykolog utför utredningar och kan ge råd och stöd till föräldrar och personal.
Läs mer om skolpsykolog

Skolkurator arbetar med eleven och dess nätverk, samt med skolutvecklingsfrågor utifrån ett psykosocialt perspektiv.
Läs mer om skolkurator

Specialpedagog  arbetar för att alla elever ska få en tillgänglig lärmiljö.
Läs mer om specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning inför val av framtida utbildnings- och  yrkesverksamhet.
Läs mer om SYV

Personuppgiftshantering (GDPR)

Vi hanterar personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningens regler.
Här finns mer information om vår hantering av personuppgifter.