Elevhälsa

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för lärande hos alla elever.

”Hälsa och lärande går hand i hand”

Elevhälsan omfattar skolsköterska, skolläkare, psykolog, skolkurator, specialpedagog och i vissa fall studie- och yrkesvägledare. Rektor har det övergripande ansvaret och ansvarar för skolans lokala elevhälsoarbete.

Skolsköterska ansvarar för elevhälsans medicinska insats tillsammans med skolläkare.
Läs mer om skolsköterskor och skolläkare

Psykolog utför utredningar och kan ge råd och stöd till föräldrar och personal.
Läs mer om skolpsykolog

Skolkurator arbetar med eleven och dess nätverk, samt med skolutvecklingsfrågor utifrån ett psykosocialt perspektiv.
Läs mer om skolkurator

Specialpedagog  arbetar för att alla elever ska få en tillgänglig lärmiljö.
Läs mer om specialpedagog

Studie- och yrkesvägledare arbetar med vägledning inför val av framtida utbildnings- och  yrkesverksamhet.
Läs mer om SYV