Region Kalmar Län inleder fas 3 i vaccinationen Läs mer ›

Personuppgiftshantering (GDPR)

Torsås kommun vill informera dig om att följande gäller för vår behandling av personuppgifter från och med den 25 maj 2018, då den europeiska Dataskydds-förordningen och den svenska Dataskyddslagen träder i kraft.  Även annan lagstiftning, som Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Bokföringslagen, Arkivlagen med flera nationella lagar, styr hur vi ska hantera dina personuppgifter.

Torsås kommuns verksamheter är uppdelad på fem nämnder/förvaltningar och två helägda bolag, som samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter för att kunna ge god samhällsservice, utöva sina myndighetsuppdrag och utveckla lokalsamhället.

Varje politisk nämnd och bolagsstyrelse är personuppgiftsansvariga för sina verksamheters personuppgiftsbehandlingar.

Översiktlig beskrivning av personuppgiftsansvarigas uppdrag och förutsättningarna för personuppgiftsbehandling

Kommunstyrelsens uppdrag är bland annat att förbereda ärenden som ska beslutas i kommunfullmäktige. Ge administrativt stöd till övriga förvaltningar och bolag. Här hanteras ekonomi, löneutbetalningar, jobbansökningar, personalärenden, IT-frågor, inköpssamordning, näringslivskontakter strategisk kommunikation och administrativt stöd till politiken.

Uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning, rättslig förpliktelse, avtal, samtycke och skydd av den registrerades grundläggande intresse och speciallagstiftning är de rättsliga grunderna som kommunstyrelsen stödjer sig på i sina behandlingar av personuppgifter.

Bildningsnämndens uppdrag är att tillhandahålla barnomsorg, driva den obligatoriska grundskolan, erbjuda gymnasieutbildning samt bedriva ett rikt Kultur- och Fritidsarbete.

Laglig grund för verksamheter inom Bildningsnämndens verksamhetsområde är myndighetsutövning, rättslig förpliktelse, allmänt intresse, skydd av den registrerades grundläggande intresse, avtal och myndighetsutövning.

Bygg och miljönämnden har ansvar för beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag, planarbete samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom kommunen.

Bygg och miljönämnden använder de rättsliga grunderna myndighetsutövning och samtycke för sina register.

Socialnämnden ansvarar för Individ-och familjeomsorg, funktionsnedsättning, äldreomsorg, hemsjukvård, rehabilitering, arbetsmarknad och integration.

Avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning, samtycke, skydda den registrerades grundläggande intresse, rättslig förpliktelse och nationell speciallagstiftning är utgångspunkten när Socialnämndens verksamheter hanterar personuppgifter.

Tekniska- och fastighetsnämnden har det politiska ansvaret över teknik- och fastighetsförvaltningens verksamhet. Det handlar om kommunens vägar, gator, parker, fastigheter med mera.

I sina personuppgiftsbehandlingar stödjer sig nämnden på de rättsliga grunderna avtal och speciallagstiftning.

Torsås Bostads AB tillhandahåller bostäder.

När bostadsbolaget hanterar personuppgifter utgår man från avtal, samtycke, berättigat intresse/intresseavvägning, rättslig förpliktelse och uppgift av allmänt intresse.

Personuppgiftsbiträde

De politiska nämnderna och de kommunala bolagen kan i sina arbeten med personuppgifter komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av lag/författning eller om nämnderna och bolagen utför en uppgift av allmänt intresse eller att de omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att exempelvis säkerställa att de är korrekta och för att avtal ska kunna fullgöras.

 

Den registrerades rättigheter

Allmänheten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av kommunens nämnder och bolag. Allmänheten kan även begära rättelse. Medborgarna har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Allmänheten har också under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten själv lämnat till kommunens nämnder och bolag överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Medborgare som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Vill du ha mer information om hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att vända dig till vårt dataskyddsombud.